全部城市 » 

Bài thơ: Bạch liên trì thượng tiểu trai ngoạ bệnh dạ khởi đố

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:137
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Trên hồ sen trắng nằm bệnh ở nhà tạm, đêm dậy đối hoa làm thơ, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Bốn năm hãy tạm trọ ở kinh đô,
Dựng qua loa một căn nhà đọc sách bên bờ hồ.
Đêm thanh nghe tiếng dế và tiếng mưa,
Người ốm lo việc nước lại việc nhà.
Ngoài cành đỗ quyên lửa đóm lập loè,
Bên bờ cây lau, ngọn trúc nghiêng ngả.
Thỉnh thoảng mùi thơm thoảng đưa bên chiếu,
Nào ngờ mình đang ngự trên vùng hoa sen trắng.
Dịch nghĩa
Bốn năm hãy tạm trọ ở kinh đô,Dựng qua loa một căn nhà đọc sách bên bờ hồ.Đêm thanh nghe tiếng dế và tiếng mưa,Người ốm lo việc nước lại việc nhà.Ngoài cành đỗ quyên lửa đóm lập loè,Bên bờ cây lau, ngọn trúc nghiêng ngả.Thỉnh thoảng mùi thơm thoảng đưa bên chiếu,Nào ngờ mình đang ngự trên vùng hoa sen trắng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论