全部城市 » 

Bài thơ: Hàn dạ ngâm - 寒夜吟 (Cao Bá Quát - 高伯适)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:199
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 寒夜吟 • Bài ngâm đêm lạnh, Việt Nam,

寒夜吟寒極不能眠,
起改新詩句。
燭盡唤奴添,
奴臥身吟久。
敠蓆去匆匆,
卻把奴兒覆。Hàn dạ ngâm


Hàn cực bất năng miên,
Khởi cải tân thi cú.
Chúc tận hoán nô thiêm,
Nô ngoạ thân ngâm cửu.
Xuyết tịch khứ thông thông,
Khước bả nô nhi phú.
Dịch nghĩa
Rét quá không ngủ được,Trở dậy chữa câu thơ mới làm.Đèn hết dầu, gọi nhỏ dậy rót thêm,Nhỏ cứ nằm lỳ rên rỉ.Vội vàng đi lấy chiếu,Đem đắp lên mình chú nhỏ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论