全部城市 » 

Bài thơ: Cảm hoài kỳ 1 - 感懷其一 (Bảo Giám thiền sư - 寶鑑禪師)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:219
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 感懷其一 • Cảm hoài kỳ 1, Việt Nam,

感懷其一得成正覺罕憑修,
祗為牢籠智慧懮。
認得摩尼玄妙理,
正如天上顯金烏。Cảm hoài kỳ 1


Đắc thành chánh giác hãn bằng tu,
Chỉ vị lao lung, trí tuệ ưu.
Nhận đắc ma ni huyền diệu lý,
Chỉ như thiên thượng hiển kim ô.
Dịch nghĩa
Thành được chính giác, ít khi dựa vào tu hành,Vì tu hành chỉ là giam cầm cái ưu việt của trí tuệ.[Chỉ cần] nhìn thấy đạo lý huyền diệu của hòn ngọc ma ni,Thì đúng như mặt trời rực rỡ trên không.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论