全部城市 » 

Bài thơ: Quy tịch - 歸寂 (Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師)

发表于 2016-04-05 13:19 发布者:capnhat 评论:0 浏览:105
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 歸寂 • Trở về cõi tịch mịch, Việt Nam,

歸寂萬法歸空無所依,
歸寂真如目前機。
達悟心圓無所指,
水水心月泯心儀。Quy tịch


Vạn pháp quy không, vô sở y,
Quy tịch, chân như mục tiền ky.
Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ,
Thuỷ thuỷ tâm nguyệt dẫn tâm nghi.
Dịch nghĩa
Muôn vàn hiện tượng trở về với cái không, không nơi nương tựa,Trở về cõi tịch mịch thì chân như là cơ trước mắt.Cái tâm đạt ngộ đã viên mãn không thể chỉ ra được,[Quan niệm] cái tâm như ánh trăng ở trong nước [chính là phương pháp để] gạt bỏ cái tâm.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论