全部城市 » 

越南语语音3

发表于 2016-04-08 00:01 发布者:capnhat 评论:0 浏览:301
越南语语音3

元音 ơ â, a ă,

辅音 t đ th : đa đo đơ đu đo

ta to tơ tu tô

tha tho thu thô thô

nh : nha nhơ nhu nhô

ng : ngô ngu nga ngơ

l : lo la lơ lu lô

锐声: đá tớ nhố ngó bú

问声: mả nở tủ đỏ ngổ

发音练习: Ⅰ

bu bô bo ba bơ

pu pô po pa pơ

thu thô tho tha thơ

tu tô to ta tơ

đu đô đo đa đơ

nu nô no na nơ

mu mô mo ma mơ

ngu ngô ngo nga ngơ

nhu nhô nho nha nhơ

lu lô lo la lơ

nhà bà bà Đa bố nó thỏ nhỏ

ta ngủ đồ ta nhà lá bà Tá

mô-tô thủ đô lố nhố lở tơ

nhà đá là nhà ô-tô tò mò

lờ đờ đá nổ má nhổ tớ ngó

la to ngô tớ mồ mả thả nó

Nhà bà Đa là nhà lá.

Nhà bà Tá là nhà đá.

Nhà lá là nhà bà Đa.

Nhà đá là nhà bà Tá.

字母: a ă ơ â h g t đ l

日常口语: Chào bạn. Bạn tên là gì? 你好。你叫什么名字?

Tôi tên là Mai. Còn bạn? 我的名字叫阿梅。你呢?

Tôi tên là Minh.我的名字叫阿明。

Chào Minh. 阿明你好。

0 顶一下
上一篇:越南语语音2
下一篇:越南语语音4

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论