全部城市 » 

介绍 – giới thiệu

发表于 2016-04-14 16:29 发布者:capnhat 评论:0 浏览:204
介绍 – giới thiệu
我来介绍一下自己。
wǒ lái jiè shào yī xià zì jǐ 。
Xin cho tôi được phép tự giới thiệu.

我姓张,叫张武。
wǒ xìng zhāng, jiào zhāng wǔ 。
Tôi họ Trương, tên là Trương Vũ.

我叫刘杰。
wǒ jiào liú jié 。
Tôi tên Lưu Kiệt

我是美国人。
wǒ shì měi guó rén 。
Tôi người Mỹ.

我来自加拿大。
wǒ lái zì jiā ná dà 。
Tôi đến từ Canada.

我是一名教师。
wǒ shì yī míng jiào shī 。
Tôi là giáo viên.

我在微软公司工作。
wǒ zài wēi ruǎn gōng sī gōng zuò 。
Tôi làm việc cho công ty Microsoft.

我来给你介绍一下。 这位是大卫。
wǒ lái gěi nǐ jiè shào yī xià 。 zhè wèi shì dà wèi 。
Cho phép tôi giới thiệu với anh, đây là David.

这位是王伟。
zhè wèi shì wáng wěi 。
Đây là Vương Vĩ.

她是李燕。
tā shì lǐ yàn 。
Cô ấy là Lý Yến.
0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论