全部城市 » 

越南语成语: Bóng chim tăm cá

发表于 2016-04-02 20:29 发布者:capnhat 评论:0 浏览:341
越南语成语: Bóng chim tăm cá

Chỉ tin tức thư từ

Trong văn học cổ, chim, cá, bướm, ong… là hình tượng để chỉ người đưa thư, những sứ giả của tin tức. Theo Hán thư, người ta có thể buộc phong thư vào chân con chim nhạn để cho chim bay chuyển đến nơi cần gửi.

Sách cổ (cổ thư) còn ghi lại rằng khách từ phương xa đến để lại đôi cá chép, mổ ra thấy có lá thư trong bụng. Vì thế, bóng chim tăm cá dùng để chỉ tin tức thư từ:

Nghĩ điều trời thẳm vực sâu

Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Cũng để chỉ ý này, văn học cổ còn có nhiều cách nói khác nữa. Ví dụ: sứ hồng (sứ giả chim hồng), sứ điệp tin ong (con bướm là sứ giả truyền tin, con ong làm mối lái đưa tin của chúa xuân muôn loài), tin nhạn (tin do chim nhạn mang lại), tin mai (tin gửi kèm theo cành mai)…

Tiếng Anh: đang cập nhật

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论