全部城市 » 

越南语成语: Thua keo này bày keo khác

发表于 2016-04-02 20:29 发布者:capnhat 评论:0 浏览:307
越南语成语: Thua keo này bày keo khác

Thể hiện sự kiên trì phấn đấu để đạt mục đích.

Tùy thuộc vào bản chất của đối tượng mà trong sử dụng ngôn ngữ, thành ngữ thua keo này bày keo khác có những sắc thái ý nghĩa khác nhau. Với những người có tư tưởng làm việc phục vụ cho lợi ích nhân dân, thành ngữ thua keo này bày keo khác, thể hiện sự kiên trì phấn đấu để đạt mục đích.

Thành ngữ thua keo này bày keo khác bao gồm hai vế kết hợp với nhau, không đòi hỏi tính chặt chẽ một cách nghiêm ngặt. Vì vậy, trong sử dụng, giữa hai vế người ta có thẻ thêm vào các từ chỉ chủ thể hành động, chẳng hạn như thua keo này ta bày keo khác…

Tiếng Anh: đang cập nhật

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论