全部城市 » 

Bài thơ: Hà Hoàng - 河湟 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:184
Tác giả(nhà thơ): 河湟 • Hà Hoàng, Trung Quốc, Vãn Đường

河湟元載相公曾借箸,
憲宗皇帝亦留神。
旋見衣冠就東市,
忽遺弓劍不西巡。
牧羊驅馬雖戎服,
白髮丹心盡漢臣。
唯有涼州歌舞曲,
流傳天下樂閑人。Hà Hoàng


Nguyên Tải tướng công tằng tá trợ,
Hiến Tông hoàng đế diệc lưu thần.
Toàn kiến y quan tựu đông thị,
Hốt di cung kiếm bất tây tuần.
Mục dương khu mã tuy Nhung phục,
Bạch phát đan tâm tận Hán thần.
Duy hữu Lương Châu ca vũ khúc,
Lưu truyền thiên hạ lạc nhàn nhân.
Dịch nghĩa
Tể tướng Nguyên Tải từng dâng kế sách,Hoàng đế Hiến Tông mê thần tiên.Có người dâng kế sách khôi phục đấy,Hốt nhiên vua băng hà nên việc tây chinh phế bỏ.Những người chăn dê tuy mặc quần áo người Nhung,Nhưng đến bạc đầu vẫn một lòng là dân Hán.Chỉ rằng điệu hát Lương Châu,Vẫn lưu truyền trong bọn họ lúc nhàn rỗi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论