全部城市 » 

Bài thơ: Hạnh viên - 杏園 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:169
Tác giả(nhà thơ): 杏園 • Vườn hạnh, Trung Quốc, Vãn Đường

杏園夜來微雨洗芳塵,
公子驊騮步貼勻。
莫怪杏園憔悴去,
滿城多少插花人。Hạnh viên


Dạ lai vi vũ tẩy phương trần,
Công tử hoa lưu bộ thiếp quân.
Mạc quái hạnh viên tiều tuỵ khứ,
Mãn thành đa thiểu sáp hoa nhân.
Dịch nghĩa
Đêm qua, cơn mưa nhỏ đã tẩy sạch hoa rụng,Công tử cùng tuấn mã đang sánh bước đều. Đừng thấy lạ vì vườn hạnh đã tàn tạ mất đi,(Vì) khắp thành có biết bao người cài hoa (trên đầu).

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论