全部城市 » 

Bài thơ: Sơ đông dạ ẩm - 初冬夜飲 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:203
Tác giả(nhà thơ): 初冬夜飲 • Đầu mùa đông đêm uống rượu, Trung Quốc, Vãn Đường

初冬夜飲淮陽多病偶求歡,
客袖侵霜與燭盤。
砌下梨花一堆雪,
明年誰此憑欄杆?Sơ đông dạ ẩm


Hoài Dương đa bệnh ngẫu cầu hoan,
Khách tụ xâm sương dữ chúc bàn.
Thế hạ lê hoa nhất đồi tuyết,
Minh niên thuỳ thử bằng lan can?
Dịch nghĩa
Thái thú Hoài Dương bệnh nhiều, nâng chén rượu giải buồn,Nơi đất khách tay áo ướt đẫm sương đêm, một làm bạn với ngọn nến.Ngoài thềm đá, tuyết chất từng đống trông như hoa lê trong trắngSang năm, không biết ai lại là người đứng tựa những hàng lan can đây?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论