全部城市 » 

Bài thơ: Thẩm Hạ Hiền - 沈下賢 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:119
Tác giả(nhà thơ): 沈下賢 • Thẩm Hạ Hiền, Trung Quốc, Vãn Đường

沈下賢斯人清唱何人和,
草徑苔蕪不可尋。
一夕小敷山下夢,
水如環佩月如衿。Thẩm Hạ Hiền


Tư nhân thanh xướng hà nhân hoạ,
Thảo kính đài vu bất khả tầm.
Nhất tịch Tiểu Phu sơn hạ mộng,
Thuỷ như hoàn bội, nguyệt như khâm.
Dịch nghĩa
Người ấy xướng thơ thanh cao quá, mấy ai hoạ theo được!Lối vào nhà cũ nay cỏ mọc đầy, rêu phong, hoang vu khó tìm.Một chiều tưởng nhớ ông bên sườn núi Tiểu Phu,Mộng tưởng thấy sông như chuỗi châu báu, vầng trăng lưỡi liềm như cổ áo.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论