全部城市 » 

Bài thơ: Xích Bích hoài cổ - 赤壁懷古 (Đỗ Mục - 杜牧)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:196
Tác giả(nhà thơ): 赤壁懷古 • Xích Bích hoài cổ, Trung Quốc, Vãn Đường

赤壁懷古折戟沉沙鐵未銷,
自將磨洗認前朝。
東風不與周郎便,
銅雀春深銷二喬。Xích Bích hoài cổ


Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang tiện,
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.
Dịch nghĩa
Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết,Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua.Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du,Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khoá chặt hai nàng Kiều.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论