全部城市 » 

Bài thơ: Đông nhật hữu hoài Lý Bạch - 冬日有懷李白 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:168
Tác giả(nhà thơ): 冬日有懷李白 • Ngày đông nhớ Lý Bạch, Trung Quốc, Thịnh Đường

冬日有懷李白寂寞書齋裏,
終朝獨爾思。
更尋嘉樹傳,
不忘角弓詩。
短褐風霜入,
還丹日月遲。
未因乘興去,
空有鹿門期。Đông nhật hữu hoài Lý Bạch


Tịch mịch thư trai lý,
Chung triêu độc nhĩ tư.
Cánh tầm gia thụ truyện,
Bất vong "Giác cung" thi.
Đoản hạt phong sương nhập,
Hoàn đan nhật nguyệt trì.
Vị nhân thừa hứng khứ,
Không hữu Lộc Môn kỳ.
Dịch nghĩa
Trong phòng đọc sách vắng lặng,Nhớ về anh suốt buổi sáng nay.Tìm xem những sách về đạo tiên,Không quên nhẩm đọc thơ anh.Áo ngắn thấm lạnh sương gió,Thuốc tiên theo năm tháng vẫn không tìm được.Chưa có hứng thú,Nên hẹn đi Lộc Môn kể như không.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论