全部城市 » 

Bài thơ: Đông nhật Lạc thành bắc, yết Huyền Nguyên Hoàng Đế

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:159
Tác giả(nhà thơ): 冬日洛城北謁玄元皇帝廟 • Ngày mùa đông tại bắc thành Lạc Dương, viếng miếu Huyền Nguyên Hoàng Đế, Trung Quốc, Thịnh Đường

冬日洛城北謁玄元皇帝廟配極玄都閟,
憑虛禁禦長。
守祧嚴具禮,
掌節鎮非常。
碧瓦初寒外,
金莖一氣旁。
山河扶繡戶,
日月近雕梁。
仙李盤根大,
猗蘭奕葉光。
世家遺舊史,
道德付今王。
畫手看前輩,
吳生遠擅場。
森羅移地軸,
妙絕動宮牆。
五聖聯龍袞,
千官列雁行。
冕旒俱秀髮,
旌旆盡飛揚。
翠柏深留景,
紅梨迥得霜。
風箏吹玉柱,
露井凍銀床。
身退卑周室,
經傳拱漢皇。
谷神如不死,
養拙更何鄉。Đông nhật Lạc thành bắc, yết Huyền Nguyên Hoàng Đế miếu


Phối cực Huyền Đô bí,
Bằng hư cấm ngự trường.
Thủ diêu nghiêm câu lễ,
Chưởng tiết trấn phi thường.
Bích ngoã sơ hàn ngoại,
Kim hành nhất khí bàng,
Sơn hà phù tú hộ,
Nhật nguyệt cận điêu lương.
Tiên lão bàn căn đại,
Ỷ lan dịch diệp quang.
Thế gia di cựu sử,
Đạo đức phó kim vương.
Hoạ thủ khan tiền bối,
Ngô sinh viễn thiện trường.
Sâm la di địa trục,
Diệu tuyệt động cung tường.
Ngũ thánh liên long cổn,
Thiên quan lệ nhạn hàng.
Miện lưu câu tú phát,
Tinh bái tận phi dương.
Thuý bách thâm lưu cảnh,
Hồng lê quýnh đắc suơng.
Phong tranh xuy ngọc trụ,
Lộ tỉnh đống ngân sàng,
Thân thoái ti Chu thất,
Kinh truyền củng Hán hoàng.
Cốc thần như bất tử,
Dưỡng chuyết cánh hà hương.
Dịch nghĩa
Đạt tới cùng cực là cái uyên áo của đài Huyền Đô,Dựa vào cõi hư vô nhà vua ngự trị lâu dài.Giữ gìn việc cúng tế rất tôn kính và đúng lễ,Thi hành nghi lễ trấn giữ cái khác thường.Trời vừa mới chớm lạnh bên ngoài mái ngói biếc,Nguyên khí đã ở ngay cạnh cột vàng.Núi sông giúp cửa thêu,Trời trăng gần xà nhà chạm trổ.Vị tiên họ Lý gốc phình to,Khóm lan tươi tốt các đời kế tiếp xanh um.Dòng tộc để lại trong sử sách, " Đạo đức kinh " được trao cho nhà vua hiện thời.Các tay vẽ mô phỏng các người đi trước,Chàng Ngô tiến xa trong ngành.Rậm rạp tưởng như trục đất rời đi,Đẹp hết sức tưởng như tường trong cung thờ lay chuyển.Năm thánh được khoác áo vua,Và hàng ngàn quan đứng chầu như đàn chim nhạn.Mũ áo tế thật chải chuốt,Cờ xí bay phất phới.Cảnh có thông xanh tươi tốt,Trái lê đỏ sương thấm nhiều.Đàn gió thổi cột ngọc,Giếng sương đông giường bạc.Ẩn thân coi thường cơ nghiệp nhà Chu,Kinh còn truyền lại đã củng cố địa vị của vua Hán.Thần nuôi dưỡng năm tạng vốn không chết,Nuôi dưỡng cái chất phác còn lấy ở làng nào nữa?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论