全部城市 » 

Bài thơ: Đầu tặng Kha Thư khai phủ Hàn nhị thập vận - 投贈哥舒開府

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:335
Tác giả(nhà thơ): 投贈哥舒開府翰二十韻 • Gửi tặng khai phủ Kha Thư Hàn hai mươi vần, Trung Quốc, Thịnh Đường

投贈哥舒開府翰二十韻今代麒麟閣,
何人第一功。
君王自神武,
駕馭必英雄。
開府當朝傑,
論兵邁古風。
先鋒百勝在,
略地兩隅空。
青海無傳箭,
天山早掛弓。
廉頗仍走敵,
魏絳已和戎。
每惜河湟棄,
新兼節制通。
智謀垂睿想,
出入冠諸公。
日月低秦樹,
乾坤繞漢宮。
胡人愁逐北,
宛馬又從東。
受命邊沙遠,
歸來禦席同。
軒墀曾寵鶴,
畋獵舊非熊。
茅土加名數,
山河誓始終。
策行遺戰伐,
契合動昭融。
勳業青冥上,
交親氣概中。
未為珠履客,
已見白頭翁。
壯節初題柱,
生涯獨轉蓬。
幾年春草歇,
今日暮途窮。
軍事留孫楚,
行間識呂蒙。
防身一長劍,
將欲倚崆峒。Đầu tặng Kha Thư khai phủ Hàn nhị thập vận


Kim đại Kỳ Lân các,
Hà nhân đệ nhất công.
Quân vương tự thần vũ,
Giá ngự tất anh hùng.
Khai phủ đương triều kiệt,
Luận binh mại cổ phong.
Tiên phong bách thắng tại,
Lược địa lưỡng ngung không.
Thanh Hải vô truyền tiễn,
Thiên Sơn tảo quải cung.
Liêm Pha nhưng tẩu Địch,
Nguỵ Giáng dĩ hoà Nhung.
Mỗi tích Hà, Hoàng khí,
Tân kiêm tiết chế thông.
Trí mưu thuỳ tuệ tưởng,
Xuất nhập quán chư công.
Nhật nguyệt đê Tần thụ,
Càn khôn nhiễu Hán cung.
Hồ nhân sầu trục bắc,
Uyển mã hựu tòng đông.
Thụ mệnh biên sa viễn,
Quy lai ngự tịch đồng.
Hiên trì tằng sủng hạc,
Điền liệp cựu phi hùng.
Mao thổ gia danh số,
Sơn hà thệ thuỷ chung.
Sách hành di chiến phạt,
Khế hợp động chiêu dung.
Huân nghiệp thanh minh thượng,
Giao thân khí khái trung.
Vị vi chu lý khách,
Dĩ kiến bạch đầu ông.
Tráng tiết sơ đề trụ,
Sinh nhai độc chuyển bồng.
Kỷ niên xuân thảo hiết,
Kim nhật mộ đồ cùng.
Quân sự lưu Tôn Sở,
Hành gián thức Lữ Mông.
Phòng thân nhất trường kiếm,
Tương dục ỷ Không Đồng.
Dịch nghĩa
Đời này trong gác Kỳ Lân,Ai là kẻ nêu công đầu.Vua đương nhiên là đầy quyền uy,Chỉ huy quân tất là mạnh mẽ.Ngài khai phủ là người kiệt xuất của triều đình hiện giờ,Bàn về quân sự vượt qua cả cách xử trí thời xưa.Xung phong là trăm lần thắng,Thám báo hai khúc quanh đều yên.Nơi Thanh Hải không còn tên bay,Chốn Thiên Sơn sớm treo cung.Liêm Pha vẫn bám sát Địch thua chạy,Nguỵ Giáng đã dàn hoà cùng Nhung.Có một điều tiếc là bỏ vùng sông Hoàng Hà và sông Hoàng,Mới đây được nắm luôn quyền chỉ huy trưởng.Mưu mẹo ngang với bậc thánh,Ra vào hơn các người khác.Mặt trời, mặt trăng xà xuống gần cây đất Tần,Đất trời bao quanh cung nhà Hán.Người Hồ buồn vì bị truy kích về bắc,Ngựa vùng Uyển lại đưa sang đông, về trung nguyên.Theo lệnh trấn đóng vùng sa mạc nơi biên giới xa,Khi đi về cùng ngồi trong triều để bàn bạc.Thường được coi như con hạc được cưng đứng cạnh xe vua.Khi nhà vua đi săn đã tìm ra được.Đất cỏ tăng thêm một số nữa,Thề nguyền với núi sông rằng sẽ tuân phục.Khi thi hành kế sách thì loại bỏ việc diệt trừ,Hoà hoãn thì khơi lòng rộng lượng tha thứ.Công lao cao như trời xanh,Đối đãi với bè bạn rất khí khái.Riêng tôi chưa làm người đi dép đỏ,Mà đã thành ông đầu bạc mất rồi.Chí trai vừa mới viết trên cột,Đời sống đã lênh đênh rồi.Năm nao cỏ xuân héo,Ngày nay ở vào cảnh cùng đường.Lý thuyết quân sự còn truyền lại Tôn Sở,Điều khiển binh lính biết có Lữ Mông.Giữ mình có thanh gươm dài,Lại muốn về nơi Không Đồng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论