全部城市 » 

Bài thơ: Đỗ Vị trạch thủ tuế - 杜位宅守歲 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:39 发布者:capnhat 评论:0 浏览:184
Tác giả(nhà thơ): 杜位宅守歲 • Đêm trừ tịch tại nhà Đỗ Vị, Trung Quốc, Thịnh Đường

杜位宅守歲守歲阿戎家,
椒盤已頌花。
盍簪喧櫪馬,
列炬散林鴉。
四十明朝過,
飛騰暮景斜。
誰能更拘束,
爛醉是生涯。Đỗ Vị trạch thủ tuế


Thủ tuế a nhung gia,
Tiêu bàn dĩ tụng hoa.
Hạp trâm huyên lịch mã,
Liệt cự tán lâm nha.
Tứ thập minh triêu quá,
Phi đằng mộ cảnh tà.
Thuỳ năng sử câu thúc,
Lạn tuý thị sinh nha.
Dịch nghĩa
Đêm giao thừa tại nhà người em họ,Rượu tết đã ca ngợi hoa.Tụ tập bàn bè (đi ngựa tới) nên chuồng ồn ào,Đuốc trưng ra làm quạ rừng bay tán loạn.Sớm mai là tuổi bốn chục qua rồi,Cứ như bay nhảy tới cảnh chiều tà.Ai mà có thể chịu bó buộc mãi được,Nát rượu chính là cuộc sống đó!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论