全部城市 » 

Bài thơ: Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 1 - 故武衛將軍挽詞其一 (Đỗ Phủ

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:174
Tác giả(nhà thơ): 故武衛將軍挽詞其一 • Bài điếu cố vũ vệ tướng quân kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

故武衛將軍挽詞其一嚴警當寒夜,
前軍落大星。
壯夫思敢決,
哀詔惜精靈。
王者今無戰,
書生已勒銘。
封侯意疏闊,
編簡為誰青。Cố vũ vệ tướng quân vãn từ kỳ 1


Nghiêm cảnh đương hàn dạ,
Tiền quân lạc đại tinh.
Tráng phu tứ cảm quyết,
Ai chiếu tích tinh linh.
Vương giả kim vô chiến,
Thư sinh dĩ lặc minh.
Phong hầu ý sơ khoát,
Biên giản vị thuỳ thanh.
Dịch nghĩa
Đang vào lúc đêm lạnh canh giữ cẩn mật như thế,Trước đoàn quân một vì sao rụng.Bậc trai tráng ý rất cương quyết,Bài văn nhà vua ban ra báo tin buồn thương tiếc anh linh.Bậc chủ thiên hạ ngày nay không dùng chiến tranh,Kẻ học trò được ghi công trạng.Ban tước là cái ý không sát,Cái thẻ tre để viết vì ai mà xanh vậy.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论