全部城市 » 

Bài thơ: Hậu xuất tái kỳ 3 - 後出塞其三 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:176
Tác giả(nhà thơ): 後出塞其三 • Sau khi ra ải kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

後出塞其三古人重守邊,
今人重高勳。
豈知英雄主,
出師亙長雲。
六合已一家,
四夷且孤軍。
遂使貔虎士,
奮身勇所聞。
拔劍擊大荒,
日收胡馬群。
誓開玄冥北,
持以奉吾君。Hậu xuất tái kỳ 3


Cổ nhân trọng thủ biên,
Kim nhân trọng cao huân.
Khởi tri anh hùng chủ,
Xuất sư cắng trường vân.
Lục hợp dĩ nhất gia,
Tứ di thả cô quân.
Toại sử tỳ hổ sĩ,
Phấn thân dũng sở văn.
Bạt kiếm kích đại hoang,
Nhật thu Hồ mã quần.
Thệ khai huyền minh bắc,
Trì dĩ phụng ngô quân.
Dịch nghĩa
Người xưa quý việc gìn giữ biên giới,Người đời nay quý việc lập công lớn.Làm sao biết được vị vua anh hùng kia,Lệnh hành quân ban ra rộng như mây,Khắp chốn đều chung một nhà,Bốn nước lân bang chỉ là quân cô đơn.Nên khiến đội quân dũng mãnh,Vừa nghe thấy đã náo nức lệnh hành quân,Vung kiếm tiến vào nơi hoang vu rộng lớn,Trong ngày thu được cả hàng ngàn ngựa Hồ.Quyết khai phá miền bắc thâm u kia,Gìn giữ vùng này để cung phụng vua ta.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论