全部城市 » 

Bài thơ: Hậu xuất tái kỳ 2 - 後出塞其二 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 後出塞其二 • Sau khi ra ải kỳ 2, Trung Quốc, Thịnh Đường

後出塞其二朝進東門營,
暮上河陽橋。
落日照大旗,
馬鳴風蕭蕭。
平沙列萬幕,
部伍各見招。
中天懸明月,
令嚴夜寂寥。
悲笳數聲動,
壯士慘不驕。
借問大將誰,
恐是霍嫖姚。Hậu xuất tái kỳ 2


Triêu tiến Đông Môn doanh,
Mộ thượng Hà Dương kiều.
Lạc nhật chiếu đại kỳ,
Mã minh phong tiêu tiêu.
Bình sa liệt vạn mạc,
Bộ ngũ các kiến chiêu.
Trung thiên huyền minh nguyệt,
Lệnh nghiêm dạ tịch liêu.
Bi già sổ thanh động,
Tráng sĩ thảm bất kiêu.
Tá vấn đại tướng thuỳ,
Khủng thị Hoắc phiêu diêu.
Dịch nghĩa
Sớm tới cửa trại phía đông,Chiều tới cầu Hà Dương.Bóng chiều tà chiếu lên lá cờ lớn,Ngựa hí, gió lồng lộng.Nơi bãi cát bằng phẳng có hàng vạn bộ chỉ huy,Các đội ngũ đều tề chỉnh.Trăng sáng treo giữa trời,Quân lệnh uy nghiêm nên ban đêm rất yên tĩnh.Vài tiếng tù và kêu ảm đạm,Người lính chiến buồn nhưng không kiêu ngạo.Thử hỏi viên đại tướng là ai vậy,Sợ chính là tướng phiêu diêu họ Hoắc.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论