全部城市 » 

Bài thơ: Hậu xuất tái kỳ 4 - 後出塞其四 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:207
Tác giả(nhà thơ): 後出塞其四 • Sau khi ra ải kỳ 4, Trung Quốc, Thịnh Đường

後出塞其四



獻凱日繼踵,
兩蕃靜無虞。
漁陽豪俠地,
擊鼓吹笙竽。
雲帆轉遼海,
粳稻來東吳。
越羅與楚練,
照耀輿臺軀。
主將位益崇,
气驕凌上都。
邊人不敢議,
議者死路衢。



Hậu xuất tái kỳ 4


Hiến khải nhật kế chủng,
Lưỡng phồn tĩnh vô ngu.
Ngư Dương hào hiệp địa,
Kích cổ xuy sinh vu.
Vân phàm chuyển liêu hải,
Canh đạo lai Đông Ngô.
Việt la dữ Sở luyện,
Chiếu diệu dư đài khu.
Chủ tướng vị ích sùng,
Khí kiêu lăng thượng đô.
Biên nhân bất cảm nghị,
Nghị giả tử lộ cù.




Dịch nghĩa
Công thắng trận ngày kế tiếp nối gót nhau dâng lên,Cả hai vùng đều không có lo ngại gì.Ngư Dương, nơi đất hào hiệp,Vẫn đánh trống và thổi tù và.Buồm cao tới mây di chuyên nơi biển xa,Lúa thơm từ phía đông đất Ngô đưa đến.Lụa nước Việt với the nước Sở,Chiếu sáng rực trên thân kẻ phục dịch.Địa vị của chủ tướng ngày một lên cao,Lòng kiêu ngạo vượt quá hơn nơi kinh đô.Người nơi biên giới không giám bàn tới,Vì nói động tới là xác nằm bên đường ngay.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论