全部城市 » 

Bài thơ: Hậu xuất tái kỳ 5 - 後出塞其五 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:169
Tác giả(nhà thơ): 後出塞其五 • Sau khi ra ải kỳ 5, Trung Quốc, Thịnh Đường

後出塞其五我本良家子,
出師亦多門。
將驕益愁思,
身貴不足論。
躍馬二十年,
恐孤明主恩。
坐見幽州騎,
長驅河洛昏。
中夜問道歸,
故里但空村。
惡名幸脫兔,
窮老無兒孫。Hậu xuất tái kỳ 5


Ngã bản lương gia tử,
Xuất sư diệc đa môn.
Tướng kiêu ích sầu tứ,
Thân quý bất túc luận.
Dược mã nhị thập niên,
Khủng cô minh chúa ân.
Toạ kiến U Châu kỵ,
Trường khu Hà Lạc hôn.
Trung dạ vấn đạo quy,
Cố lý đãn không thôn.
Ác danh hạnh thoát thố,
Cùng lão vô nhi tôn.
Dịch nghĩa
Mình vốn con nhà làm ăn lương thiện,Đầu quân là việc của nhiều nhà.Vị tướng kiêu căng càng làm thêm buồn chán,Thân này chẳng đủ bàn tới.Cưỡi ngựa đã hai mươi năm nay rồi,Chỉ ngại rằng ơn vua chưa trả hết.Ngồi coi đoàn quân kỵ mã ở U Châu,Buổi tối rong ruổi nơi vùng Hà Lạc.Nửa đêm đi về qua đường hẹp,Làng cũ nay thành thôn hoang vắng.Tiếng xấu may không bị mang lây,Thân già này khốn đốn không có con cháu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论