全部城市 » 

Bài thơ: Khứ hĩ hành - 去矣行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:217
Tác giả(nhà thơ): 去矣行 • Bài hành bỏ đi thôi, Trung Quốc, Thịnh Đường

去矣行君不見:鞲上鷹,
一飽則飛掣。
焉能作堂上燕,
銜泥附炎熱。
野人曠蕩無靦顏,
豈可久在王侯間。
未試囊中餐玉法,
明朝且入藍田山。Khứ hĩ hành


Quân bất kiến: câu thượng ưng,
Nhất bão tắc phi xiết.
Yên năng tác đường thượng yến,
Hàm nê phụ viêm nhiệt.
Dã nhân khoáng đãng vô điến nhan,
Khởi khả cửu tại vương hầu gian.
Vị thí nang trung xan ngọc pháp,
Minh triêu thả nhập Lam Điền sơn.
Dịch nghĩa
Anh không thấy sao: con chim ưng trên cánh tay người đi săn,Khi no rồi thì bay vút.Làm sao mà có thể là chim yến trên mái nhà,Ngậm bùn chịu nóng bức.Người quê mùa khoáng đãng không có dáng e thẹn,Làm sao lại có thể ở mãi nơi cửa nhà quyền quý được.Chưa biết trong túi chứa phép ăn ngọc,Nên sáng sớm bèn vào núi Lam Điền.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论