全部城市 » 

Bài thơ: Khổ vũ phụng ký Lũng Tây công kiêm trình Vương trưn

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:198
Tác giả(nhà thơ): 苦雨奉寄隴西公兼呈王徵士 • Khổ vì mưa, kính gửi đến các ông ở Lũng Tây kiêm trình Vương trưng sĩ, Trung Quốc, Thịnh Đường

苦雨奉寄隴西公兼呈王徵士今秋乃淫雨,
仲月來寒風。
群木水光下,
萬象雲氣中。
所思礙行潦,
九里信不通。
悄悄素滻路,
迢迢天漢東。
願騰六尺馬,
背若孤征鴻。
劃見公子面,
超然歡笑同。
奮飛既胡越,
侷促傷樊籠。
一飯四五起,
憑軒心力窮。
嘉蔬沒混濁,
時菊碎榛叢。
鷹隼亦屈猛,
烏鳶何所蒙。
式瞻北鄰居,
取適南巷翁。
掛席釣川漲,
焉知清興終。Khổ vũ phụng ký Lũng Tây công kiêm trình Vương trưng sĩ


Kim thu nãi dâm vũ,
Trọng nguyệt lai hàn phong.
Quần mộc thuỷ quang hạ,
Vạn gia vân khí trung.
Sở tư ngại hành lạo,
Cửu lý tín bất thông.
Tiễu tiễu tố Sản lộ,
Điều điều thiên Hán đông.
Nguyện đằng lục xích mã,
Bối nhược cô chinh hồng.
Hoạch kiến công tử diện,
Siêu nhiên hoan tiếu đồng.
Phấn phi ký Hồ Việt,
Cục xúc thương phiền lung.
Nhất phạn tứ ngũ khởi,
Bằng hiên tâm lực cùng.
Gia sơ một hỗn trọc,
Thì cúc toái trăn tùng.
Ưng chuẩn diệc khuất mãnh,
Ô diên hà sở mông.
Thí chiêm bắc lân cư,
Thủ trích nam hạng ông.
Quải tịch điếu xuyên trướng,
Yên tri thanh hứng chung.
Dịch nghĩa
Thu này cứ mưa dầm dề,Giữa thu gió lạnh thổi về,Lùm cây sáng loáng dưới nước,Trăm nhà trong bầu mây khí. Điều lo là đi lại bị cản trở,Chín dặm tin tức không thông. Cứ lùi lũi theo đường sông Sản, Trời Hán phương đông xa xa.Xin cưỡi ngựa cao sáu thước, Như ngồi bay trên lưng chim hồng lẻ bóng. Nhận ra ngay mặt công tử, Hả hê cùng cười nói. Gắng bay tới cả vùng Hồ lẫn Việt, Vấn vương thương cho kiếp chim lồng. Một bữa mà bốn năm lần nhấp nhỏm, Tựa hiên lòng với sức cạn mòn. Rau ngon chìm trong bùn đục, Cúc đương độ nát trong đám cỏ dại. Chim ưng chim cắt mà cũng còn chịu lép vế, Quạ diều còn thấp hèn đến đâu. Cứ thử coi ở láng giềng phía bắc, Có ông ở ngõ nam. Mang chiếu ra ngồi câu nơi sông nước dâng, Sao mà biết được hứng thú hết.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论