全部城市 » 

Bài thơ: Tặng Vi tả thừa trượng - 贈韋左丞丈 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:205
Tác giả(nhà thơ): 贈韋左丞丈 • Tặng bác Vi Tế được tăng chức tả thừa, Trung Quốc, Thịnh Đường

贈韋左丞丈左轄頻虛位,
今年得舊儒。
相門韋氏在,
經術漢臣須。
時議歸前烈,
天倫恨莫俱。
鴒原荒宿草,
鳳沼接亨衢。
有客雖安命,
衰容豈壯夫。
家人憂幾杖,
甲子混泥途。
不謂矜餘力,
還來謁大巫。
歲寒仍顧遇,
日暮且踟躕。
老驥思千里,
饑鷹待一呼。
君能微感激,
亦足慰榛蕪。Tặng Vi tả thừa trượng


Tả hạt tần hư vị,
Kim niên đắc cựu nho.
Tướng môn Vi thị tại,
Kinh thuật Hán thần tu.
Thì nghị quy tiền liệt,
Thiên luân hận mạc câu.
Linh nguyên hoang túc thảo,
Phụng chiểu tiếp hanh cù.
Hữu khách tuy an mệnh,
Suy dung khởi tráng phù
Gia nhân ưu kỷ trượng,
Giáp tí hỗn nê đồ.
Bất vị căng dư lực,
Hoàn lai yết đại vu.
Tuế hàn nhưng cố ngộ,
Nhật mộ thả trì trù.
Lão kí tư thiên lý,
Cơ ưng đãi nhất hô.
Quân năng vi cảm kích,
Diệc túc uỷ trăn vu!
Dịch nghĩa
Tả thừa như cái chốt xe bên trái thường là chức vị ngồi chơi,Năm nay được cái chức nho xưa.Cửa nhà họ Vi sang trọng còn đó,Vẫn duy trì được tài giúp nước.Bàn luận thời sự có thể sánh với những bậc tiền bối,Nhưng mối quan hệ lại thấy bực là không như nhau.Chim tích linh nơi cỏ hoang,Ao phượng được thăng quan tiến chức.Có người khách tuy là an phận đấy,Nhưng dáng vẻ nào có tươi tắn.Người nhà lo việc gậy chống,Năm tháng cứ vùi trong vũng lầy.Không nói quá rằng mình thừa sức,Lại trở về cầu bà đồng cốt.Năm lạnh mà vẫn cố gặp,Trời chiều cứ lưỡng lự.Ngựa ký già nghĩ tới đường vạn dặm,Con chim ưng đói chờ tiếng hô,Nhà vua chỉ cần động lòng một chút thôi,Cái đó cũng đủ an ủi cho bụi cỏ dại rồi!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论