全部城市 » 

Bài thơ: Tặng Điền cửu phán quan Lương Khâu - 贈田九判官梁邱 (Đỗ Ph

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:169
Tác giả(nhà thơ): 贈田九判官梁邱 • Tặng ông chín Điền Lương Khâu làm phán quan, Trung Quốc, Thịnh Đường

贈田九判官梁邱崆峒使節上青霄,
河隴降王款聖朝。
宛馬總肥春苜蓿,
將軍只數漢嫖姚。
陳留阮瑀誰爭長,
京兆田郎早見招。
麾下賴君才併入,
獨能無意向漁樵。Tặng Điền cửu phán quan Lương Khâu


Không Đồng sứ tiết thướng thanh tiêu,
Hà Lũng hàng vương khoản thánh triều.
Uyển mã tổng phì xuân mục túc,
Tướng quân chỉ số Hán Phiêu Diêu.
Trần Lưu Nguyễn Vũ thuỳ tranh trưởng,
Kinh triệu Điền lang tảo kiến chiêu.
Huy hạ lại quân tài tính nhập,
Độc năng vô ý hướng ngư tiều.
Dịch nghĩa
Cờ tiết của sứ quân cao vút trời xanh nơi Không Đồng,Và vùng Hà Nguyên và Lũng Hữu vua rợ đón tiếp người của vua Hán.Ngựa Đại Uyển đều được vỗ béo nhờ rau tươi tốt,Ông là một trong số ít xứng danh là tướng nhà Hán.Ai tranh hơn được với ông Nguyễn Vũ ở Trần Lưu,Anh họ Điền kia ở kinh đô lại sớm được vua vời tới bệ kiến.Dưới cờ chỉ huy nhờ vào ông mà mới tóm thâu làm một,Không có lấy một ai nghĩ đến cuộc đời của người đánh cá kiếm củi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论