全部城市 » 

Bài thơ: Thị tòng tôn Tế - 示從孫濟 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:161
Tác giả(nhà thơ): 示從孫濟 • Nhắn cháu họ tên Tế, Trung Quốc, Thịnh Đường

示從孫濟平明跨驢出,
未知適誰門。
權門多噂沓,
且複尋諸孫。
諸孫貧無事,
宅舍如荒村。
堂前自生竹,
堂後自生萱。
萱草秋已死,
竹枝霜不蕃。
淘米少汲水,
汲多井水渾。
刈葵莫放手,
放手傷葵根。
阿翁懶惰久,
覺兒行步奔。
所來為宗族,
亦不為盤飧。
小人利口實,
薄俗難可論。
勿受外嫌猜,
同姓古所敦。Thị tòng tôn Tế


Bình minh khoá lư xuất,
Vị tri thích thuỳ môn.
Quyền môn đa tổn đạp,
Thả phục tầm chư tôn.
Chư tôn bần vô sự,
Trạch xá như hoang thôn.
Đường tiền tự sinh trúc,
Đường hậu tự sinh huyên.
Huyên thảo thu dĩ tử,
Trúc chi sương bất phồn.
Đào mễ thiếu cấp thuỷ,
Cấp đa tỉnh thuỷ hồn.
Ngải quì mạc phóng thủ,
Phóng thủ thương quỳ căn.
A ông lãn noạ cửu,
Giác nhi hành bộ bôn.
Sở lai vi tông tộc,
Diệc bất vi bàn sôn.
Tiểu nhân lợi khẩu thực,
Bạc tục nan khả luân.
Vật thụ ngoại hiềm sai,
Đồng tính cổ sở đôn.
Dịch nghĩa
Sáng sớm cưỡi lừa ra đi,Chưa biết là tới cửa nhà ai.Nhà có chức vụ sang trọng thì quá ồn ào,Bèn quyết định đi tới nhà đứa cháu họ.Đứa cháu nghèo nên thong thả,Nhà cửa như xóm vắng.Trước nhà trúc tự mọc,Sau nhà cỏ huyên tự lan.Mùa thu cỏ huyên đã héo,Cành trúc vì sương nên không rậm.Vo gạo thiếu nước giếng,Kín nhiều thì nước đục.Cắt rau quỳ chớ mạnh tay,Mạch tay tất làm long rễ.Ông đây vốn tính lười đã lâu,Thấy cháu vẻ hớt hải.Ông tới là vì họ hàng,Chứ không phải là mong kiếm bữa.Kẻ hèn mới mong miếng ăn,Thói đời khó mà nói được.Chớ xét lầm người qua vẻ bên ngoài,Cùng một họ thì từ xưa vẫn chỉ bảo nhau.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论