全部城市 » 

Bài thơ: Tặng hiến nạp sứ khởi cư Điền xá nhân - 贈獻納使起居田舍人澄

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:325
Tác giả(nhà thơ): 贈獻納使起居田舍人澄 • Tặng quan hiến nạp sứ khởi cư điền xá Điền Trừng, Trung Quốc, Thịnh Đường

贈獻納使起居田舍人澄獻納司存雨露邊,
地分清切任才賢。
舍人退食收封事,
宮女開函近禦筵。
曉漏追飛青瑣闥,
晴窗點檢白雲篇。
揚雄更有河東賦,
唯待吹噓送上天。Tặng hiến nạp sứ khởi cư Điền xá nhân


Hiến nạp ti tồn vũ lộ biên,
Địa phân thanh thiết nhiệm tài hiền.
Xá nhân thoái thực thu phong sự,
Cung nữ khai hàm cận ngự diên.
Hiểu lậu truy phi Thanh Toả thát,
Tình song điểm kiểm Bạch vân thiên.
Dương Hùng cánh hữu Hà Đông phú,
Duy đãi xuy hư tống thượng thiên.
Dịch nghĩa
Nhờ ơn mưa móc công việc hiến nạp còn tồn tại,Địa vị được phân chia rạch ròi trao cho người tài giỏi.Với chức vụ xá nhân, ông đã hết lòng thu gom những bao bì góp ý,Và các cung nữ sẽ mở chúng nơi gần bàn tiệc của vua.Đồng hồ ban mai như có cánh bay nơi hông điện Thanh Toả,Bên cạnh cửa sổ sáng trưng đang thu thập những thư văn của vua.Dương Hùng đã từng có bài phú Hà Đông,Chỉ chờ được khen ngợi là lên tới mây xanh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论