全部城市 » 

Bài thơ: Tiền xuất tái kỳ 1 - 前出塞其一 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:189
Tác giả(nhà thơ): 前出塞其一 • Trước khi ra ải kỳ 1, Trung Quốc, Thịnh Đường

前出塞其一戚戚去故里,
悠悠赴交河。
公家有程期,
亡命嬰禍羅。
君已富土境,
開邊一何多!
棄絕父母恩,
吞聲行負戈。Tiền xuất tái kỳ 1


Thích thích khứ cố lý,
Du du phó Giao Hà.
Công gia hữu trình kỳ,
Vong mệnh anh hoạ la.
Quân dĩ phú thổ cảnh,
Khai biên nhất hà đa!
Khí tuyệt phụ mẫu ân,
Thôn thanh hành phụ qua.
Dịch nghĩa
Lủi thủi rời khỏi làng cũ,Rầu rầu đi đến Giao Hà.Nhà nước đã định sẵn ngày ra đi,Nếu mà trái lệnh đó là tội liên luỵ cha mẹ.Vua đất đai đã có nhiều rồi,Thế thì còn mở rộng biên giới làm gì.Dứt bỏ công ơn cha mẹ,Nín khóc mà vác dáo lên đường.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论