全部城市 » 

Bài thơ: Tiền xuất tái kỳ 7 - 前出塞其七 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:179
Tác giả(nhà thơ): 前出塞其七 • Trước khi ra ải kỳ 7, Trung Quốc, Thịnh Đường

前出塞其七驅馬天雨雪,
軍行入高山。
徑危抱寒石,
指落層冰間。
已去漢月遠,
何時築城還?
浮雲暮南征,
可望不可攀。Tiền xuất tái kỳ 7


Khu mã thiên vũ tuyết,
Quân hành nhập cao sơn.
Kính nguy bão hàn thạch,
Chỉ lạc tằng băng gian.
Dĩ khứ Hán nguyệt viễn,
Hà thì trúc thành hoàn?
Phù vân mộ nam chinh,
Khả vọng bất khả phan.
Dịch nghĩa
Đuổi ngựa dưới trời bão tuyết,Quân đi vào vùng núi cao.Đường cheo leo bao tảng đá lạnh,Ngón tay tê cóng dưới lớp băng.Đã lâu ngày xa cách trăng Hán quê nhà,Không biết đến lúc nào mới xây xong thành.Mây chiều trôi về phương nam,Chỉ có thể nhìn thấy được mà không níu lại được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论