全部城市 » 

Bài thơ: Xuân nhật ức Lý Bạch - 春日憶李白 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:189
Tác giả(nhà thơ): 春日憶李白 • Ngày xuân nhớ Lý Bạch, Trung Quốc, Thịnh Đường

春日憶李白白也詩無敵,
飄然思不群。
清新庾開府,
俊異鮑參軍。
渭北春天樹,
江東日暮雲。
何時一樽酒,
重與細論文?Xuân nhật ức Lý Bạch


Bạch dã thi vô địch,
Phiêu nhiên tứ bất quần.
Thanh tân Dữu khai phủ,
Tuấn dật Bão tham quân.
Vị bắc xuân thiên thụ,
Giang Đông nhật mộ vân.
Hà thời nhất tôn tửu,
Trùng dừ tế luân văn.
Dịch nghĩa
Thơ Lý bạch không có ai là địch thủ,Tứ thơ phơi phới, nhẹ nhàng không ai bằng được.Trong sáng, mới mẻ, giống như thơ của Dữu khai phủ,Hào hùng phiêu dật, giống như thơ của Bão tham quân.Lúc này tôi đang ngắm hàng cây dưới trời xuân tại Vị Bắc,Thì bạn đang ở trong bóng mây chiều ở Giang Ðông.Biết bao giờ được cùng nhau uống một chén rượu,Và bàn kỹ về thơ văn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论