全部城市 » 

Bài thơ: Tiền xuất tái kỳ 9 - 前出塞其九 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:168
Tác giả(nhà thơ): 前出塞其九 • Trước khi ra ải kỳ 9, Trung Quốc, Thịnh Đường

前出塞其九從軍十年餘,
能無分寸功?
眾人貴苟得,
欲語羞雷同。
中原有鬥爭,
況在狄與戎。
丈夫四方志,
安可辭固窮!Tiền xuất tái kỳ 9


Tòng quân thập niên dư,
Năng vô phân thốn công?
Chúng nhân quý cẩu đắc,
Dục ngữ tu lôi đồng.
Trung nguyên hữu đấu tranh,
Huống tại Địch dữ Nhung.
Trượng phu tứ phương chí,
An khả từ cố cùng!
Dịch nghĩa
Nhập ngũ đã hơn mười năm rồi,Có thể nào không có lấy một phân tấc công lao?Người ta ham lấy điểm với cấp trên,Muốn nói là oang oang như sấm vậy.Trung nguyên cũng còn có loạn lạc nữa kia,Huống chi là tại xứ Địch hay xứ Nhung này.Thân trai là lập chí nơi bốn phương,Làm sao lại có thể không cam chịu khó nhọc tới cùng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论