全部城市 » 

Bài thơ: Ai vương tôn - 哀王孫 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:200
Tác giả(nhà thơ): 哀王孫 • Thương vương tôn, Trung Quốc, Thịnh Đường

哀王孫長安城頭頭白烏,
夜飛延秋門上呼。
又向人家啄大屋,
屋底達官走避胡。
金鞭斷折九馬死,
骨肉不待同馳驅。
腰下實玦青珊瑚,
可憐王孫泣路隅。
問之不肯道姓名,
但道困苦乞為奴。
已經百日竄荊棘,
身上無有完肌膚。
高帝子孫盡隆準,
龍種自與常人殊。
豺狼在邑龍在野,
王孫善保千金軀。
不敢長語臨交衢,
且為王孫立斯須。
昨夜東風吹血腥,
東來橐駝滿舊都。
朔方健兒好身手,
昔何勇銳今何愚。
竊聞天子已傳位,
賢德北服南單于。
花門剺面請雪恥,
慎勿出口他人狙。
哀哉王孫慎勿疏,
五陵佳氣無時無。Ai vương tôn


Trường An thành đầu đầu bạch ô,
Dạ phi Diên Thu môn thượng hô.
Hựu hướng nhân gia trác đại ốc,
Ốc để đạt quan tẩu tị Hồ.
Kim tiên đoạn chiết cửu mã tử,
Cốt nhục bất đãi đồng trì khu.
Yêu hạ bảo quyết thanh san hô,
Khả liên vương tôn khấp lộ ngung.
Vấn chi bất khẳng đạo tính danh,
Đãn đạo cùng khổ khất vi nô.
Dĩ kinh bách nhật thoán kinh cức,
Thân thượng vô hữu hoàn cơ phu.
Cao Đế tử tôn tẫn long chuyết,
Long chủng tự dữ thường nhân thù.
Sài lang tại ấp long tại dã,
Vương tôn thiện bảo thiên kim khu.
Bất cảm trường ngữ lâm giao cù,
Thả vị vương tôn lập tư tu.
Tạc dạ đông phong xuy huyết tinh,
Đông lai thác đà mãn cựu đô.
Sóc phương kiện nhi hảo thân thủ,
Tích hà dũng nhuệ kim hà ngu!
Thiết văn thiên tử dĩ truyền vị,
Thánh đức bắc phục Nam Thiền Vu.
Hoa Môn ly diện thỉnh tuyết sỉ,
Thận vật xuất khẩu tha nhân thư.
Ai tai vương tôn thận vật sơ,
Ngũ Lăng giai khí vô thời vô.
Dịch nghĩa
Quạ đầu trắng ở đầu thành Trường An Đêm bay đến kêu trên cửa Diên ThuLại mổ rỉa nóc nhà to của người ta Dưới nhà ấy, các quan lớn đã chạy lánh quân Hồ Roi vàng quất gãy, chín ngựa đều chết cả Người ruột thịt cũng không được giong ruổi cùng đi Tiếp bên lưng đeo chuỗi ngọc báu và san hô xanh Đáng thương thay, vương tôn khóc ở góc đường Hỏi sao cũng không chịu xưng tên, kể họ Chỉ xin làm tôi tớ vì đang khổ sở khốn cùng Hàng trăm ngày rồi luồn lách gai góc Da dẻ suốt người không chỗ nào lành Con cháu Cao Đế đều có tướng mũi cao Nòi rồng tất phải khác người thường (Bây giờ) lang sói được ở kinh đô, rồng phải lẩn ở đồng nộiVương tôn khéo giữ tấm thân nghìn vàng Nơi ngã ba đường, không dám dông dài trò chuyện Chỉ vì vương tôn nên dừng lại chốc lát Đêm qua, gió đông thổi đến những mùi máu tanh hôi Lạc đà từ phía đông đến nhan nhản đầy kinh đô cũ Các chiến sĩ phương bắc có thân thể mạnh, chân tay cứng Xưa sao hăng hái sắc bén, giờ sao ngu đần Nghe đồn thiên tử đã truyền ngôiĐức giáo thánh nhân làm cho Nam Thiền Vu ở phía bắc phải cảm phục Người Hoa Môn rạch mặt xin rửa nhục Khá cẩn thận giữ miệng, đừng để kẻ khác rình dòXót thay! Vương tôn nên giữ gìn, đừng sơ hở Khí thịnh vượng của Ngũ Lăng lúc nào chẳng có

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论