全部城市 » 

Bài thơ: Đề tỉnh trung viện bích - 題省中院壁 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:206
Tác giả(nhà thơ): 題省中院壁 • Đề lên vách của sở quan, Trung Quốc, Thịnh Đường

題省中院壁掖垣竹埤梧十尋,
洞門對霤常陰陰。
落花遊絲白日靜,
鳴鳩乳燕青春深。
腐儒衰晚謬通籍,
退食遲回違寸心。
袞職曾無一字補,
許身愧比雙南金。Đề tỉnh trung viện bích


Dịch viên trúc bì ngô thập tầm,
Động môn đối lựu thường âm âm.
Lạc hoa du ti bạch nhật tĩnh,
Minh cưu nhũ yến thanh xuân thâm.
Lậu nho suy vãn mậu thông tịch,
Thoái thực trì hồi vi thốn tâm.
Cổn chức tằng vô nhất tự bổ,
Hứa thân quỹ tỉ song nam kim.
Dịch nghĩa
Bên hông toà nhà của bộ có bờ trúc, cây ngô cao cỡ mười thước,Ngay cửa nước róc rách bóng mờ mờ.Hoa rơi đung đưa như sợi tơ, cả ngày yên tịnh,Chim cưu kêu, én nho vào giữa mùa xuân xanh.Tên học trò hủ lậu này ở tuổi già bậy bạ mà có tên trong danh sách các quan,Sau khi chầu rồi mới được ăn, về trễ khiến đau tấc lòng.Chưa từng có một chữ nào đóng góp vào việc giúp đỡ nhà vua,Hẹn đem thân này giúp nhưng ngượng khi so sánh với cặp đồ quý.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论