全部城市 » 

Bài thơ: Đồ bộ quy hành - 徒步歸行 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:225
Tác giả(nhà thơ): 徒步歸行 • Lết bộ để về, Trung Quốc, Thịnh Đường

徒步歸行明公壯年值時危,
經濟實藉英雄姿。
國之社稷今若是,
武定禍亂非公誰。
鳳翔千官且飽飯,
衣馬不復能輕肥。
青袍朝士最困者,
白頭拾遺徒步歸。
人生交契無老少,
論交何必先同調。
妻子山中哭向天,
須公櫪上追風驃。Đồ bộ quy hành


Minh công tráng niên trị thì nguy,
Kinh tế thực tạ anh hùng ti.
Quốc chi xã tắc kim nhược thị,
Vũ định hoạ loạn phi công thuỳ.
Phụng Tường thiên quan thả bão phạn,
Y mã bất phục năng khinh phì.
Thanh bào triều sĩ tối khốn giả,
Bạch đầu thập di tẩu bộ quy.
Nhân sinh giao khế vô lão thiếu,
Luận giao hà tất tiên đồng điệu.
Thê tử sơn trung khốc hướng thiên,
Tu công lịch thượng truy phong phiếu.
Dịch nghĩa
Đúng vào lúc tuổi trẻ thì ông gặp thời loạn,Giúp đời cứu dân đó mới đúng là cách ứng xử của bậc anh hùng.Đất nước ta bây giờ như thế đấy,Dùng tài sức mà dẹp loạn, không ông thì ai.Nơi Phượng Tường có hàng ngàn quan ăn no nê,Áo với ngựa mà không đem dùng thì có thể trở thành nhẹ béo.Kẻ áo xanh trong triều là những kẻ rất vất vả,Cái ông quan thập di đầu bạc kia lết bộ để chạy về. Đời người giao tiếp nhau không kể già trẻ,Bàn về giao thiệp việc gì trước hết cần phải cùng ý thích.Trong núi vợ con khóc lóc kêu trời,Mong ông phóng con ngựa lướt gió trong chuồng kia đi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论