全部城市 » 

Bài thơ: Đồng Quan lại - 潼關吏 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:170
Tác giả(nhà thơ): 潼關吏 • Tên lại ở Đồng Quan, Trung Quốc, Thịnh Đường

潼關吏士卒何草草,
筑城潼關道。
大城鐵不如,
小城萬丈餘。
借問潼關吏:
「修關還備胡?」
要我下馬行,
為我指山隅:
「連雲列戰格,
飛鳥不能逾。
胡來但自守,
豈復憂西都。
丈人視要處,
窄狹容單車。
艱難奮長戟,
萬古用一夫。」
「哀哉桃林戰,
百萬化為魚。
請囑防關將,
慎勿學哥舒。」Đồng Quan lại


Sĩ tốt hà thảo thảo?
Trúc thành Đồng Quan đạo.
Đại thành thiết bất như,
Tiểu thành vạn trượng dư.
Tá vấn Đồng Quan lại:
"Tu quan hoàn bị Hồ?"
Yêu ngã há mã hành,
Vị ngã chỉ sơn ngung:
"Liên vân liệt chiến cách,
Phi điểu bất năng du.
Hồ lai đãn tự thủ,
Khởi phục ưu tây đô.
Trượng nhân thị yếu xứ,
Chính hiệp dung đan xa.
Gian nan phấn trường kích,
Vạn cổ dụng nhất phu".
"Ai tai Đào Lâm chiến,
Bách vạn hoá vi ngư.
Thỉnh phúc phòng quan tướng,
Thận vật học Kha Thư!"
Dịch nghĩa
Quân lính bao khó nhọc Đắp thành trên đường Đồng Quan Thành lớn, sắt không vững bằng Thành nhỏ, dài hơn vạn trượng Ướm hỏi người nha lại ở Đồng Quan (Rằng) vẫn sửa sang cửa ải để đề phòng giặc Hồ? (Người nha lại) mời ta xuống ngựa cùng đi Chỉ cho ta xem phía góc núi: Hàng chiến luỹ kéo dài như liền với mây Chim bay cũng không vượt được Giặc Hồ dù có đến cũng tự giữ lấy Không còn phải lo cho Tây Đô nữa - Ông xem những chỗ hiểm yếu: Hẹp chỉ vừa một chiếc xe đi Cung cái kích dài cũng khó khăn Từ xưa vẫn chỉ dùng một người cũng giữ được Thương thay! Trận Rừng Đào Trăm vạn quân đều hoá cá Xin dặn ông tướng giữ cửa ải: Coi chừng! Chớ bắt chước Kha Thư!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论