全部城市 » 

Bài thơ: Bất quy - 不歸 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:154
Tác giả(nhà thơ): 不歸 • Không về, Trung Quốc, Thịnh Đường

不歸河間尚征伐,
汝骨在空城。
從弟人皆有,
終身恨不平。
數金憐俊邁,
總角愛聰明。
面上三年土,
春風草又生。Bất quy


Hà Gian thượng chinh phạt,
Nhữ cốt tại không thành.
Tùng đệ nhân giai hữu,
Chung thân hận bất bình.
Sổ kim liên tuấn mại,
Tổng giác ái thông minh.
Diện thượng tam niên thổ,
Xuân phong thảo hựu sinh.
Dịch nghĩa
Nơi vùng sông còn chiến tranh,Xương ngươi (binh sĩ) còn vùi nơi thành bỏ hoang.Anh em nào ai chẳng có,Suốt cả đời buồn vì không hài lòng.Em ta đã biết đếm tiền, ta thương cái kháu khỉnh đó,Tóc còn để chỏm mà đã tỏ ra thông minh rồi.Trên mảnh đất quê đã xa cách ba năm kia,Khi gió xuân về cỏ lại mọc tươi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论