全部城市 » 

Bài thơ: Độc chước thành thi - 獨酌成詩 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:182
Tác giả(nhà thơ): 獨酌成詩 • Một mình uống rượu mà thành thơ, Trung Quốc, Thịnh Đường

獨酌成詩燈花何太喜,
酒綠正相親。
醉裏從為客,
詩成覺有神。
兵戈猶在眼,
儒術豈謀身。
共被微官縛,
低頭愧野人。Độc chước thành thi


Đăng hoa hà thái hỉ,
Tửu lục chính tương thân.
Tuý lý tòng vi khách,
Thi thành giác hữu thần.
Binh qua do tại nhãn,
Nho thuật khởi mưu thân.
Cộng bị vi quan phọc,
Đê đầu quý dã nhân.
Dịch nghĩa
Đèn hoa sao quá vui,Chỉ có màu rượu là cùng thân thiết.Trong cơn say cứ làm thân khách,Khi xong bài thơ thấy óc mình còn minh mẫn.Loạn lạc còn ngay trước mắt,Cái học của nhà nho há có lo được cho cuộc sống hay không.Đều là bị cái danh vị quan nhỏ trói buộc,Cúi mặt nghĩ mà thấy thẹn với một anh nơi đồng ruộng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论