全部城市 » 

Bài thơ: Bi Thanh Bản - 悲青阪 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:187
Tác giả(nhà thơ): 悲青阪 • Thương trận Thanh Bản, Trung Quốc, Thịnh Đường

悲青阪我軍青阪在東門,
天寒飲馬太白窟。
黃頭奚儿日向西,
數騎彎弓敢馳突。
山雪河冰野蕭瑟,
青是烽煙白人骨。
焉得附書與我軍,
忍待明年莫倉卒。Bi Thanh Bản


Ngã quân Thanh Bản tại đông môn,
Thiên hàn ấm mã Thái Bạch quật.
Hoàng đầu Hề nhi nhật hướng tây,
Sổ kỵ loan cung cảm trì đột.
Sơn tuyết, hà băng dã tiêu sắt,
Thanh thị phong yên, bạch thị cốt.
Yên đắc phụ thư dữ ngã quân,
Nhẫn đãi minh xuân, mạc thảng thốt.
Dịch nghĩa
Quân ta đóng ở cửa đông Thanh Bản,Trời rét căm căm, ngựa uống suối Thái Bạch.Bọn mọi Hề trong bộ lạc " đầu vàng " như mặt trời phía tây,Chỉ có vài tên kỵ binh mà cũng giương cung xông tới.Núi, tuyết, sông băng, cánh đồng xơ xác,Chỗ xanh là khói, chỗ trắng là xương khô.Ước gì gửi được thư cho quân ta,Hãy kiên nhẫn đợi sang xuân, chớ nóng vội.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论