全部城市 » 

Bài thơ: Cửu Thành cung - 九成宮 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:186
Tác giả(nhà thơ): 九成宮 • Cung Cửu Thành, Trung Quốc, Thịnh Đường

九成宮蒼山入百里,
崖斷如杵臼。
曾宮憑風迥,
岌嶪土囊口。
立神扶棟樑,
鑿翠開戶牖。
其陽產靈芝,
其陰宿牛斗。
紛披長松倒,
揭櫱怪石走。
哀猿啼一聲,
客淚迸林藪。
荒哉隋家帝,
制此今頹朽。
向使國不亡,
焉為巨唐有。
雖無新增修,
尚置官居守。
巡非瑤水遠,
跡是雕牆後。
我來屬時危,
仰望嗟歎久。
天王守太白,
駐馬更搔首。Cửu Thành cung


Thương sơn nhập bách lý,
Nhai đoạn như xử cữu.
Tằng cung bằng phong quýnh,
Ngập nghiệp thổ nang khẩu.
Lập thần phù đống lương,
Tạc toái khai hộ dũ.
Kì dương sinh linh chi,
Kì âm túc ngưu đẩu.
Phân phi trường tùng đảo,
Yết nghiệt quái thạch tẩu.
Ai viên đề nhất thanh,
Khách lệ bính âm tẩu.
Hoang tai Tuỳ gia đế,
Chế thử kim đồi hủ.
Hướng sử quốc bất vong,
Yên vi cự Đường hữu.
Tuy vô tân tầng tu,
Thượng trí quan cư thủ.
Tuần phi dao thuỷ viễn,
Tích thị điêu tường hậu.
Ngã lai thuộc thì nguy,
Ngưỡng vọng ta thán cửu.
Thiên Vương thú Thái Bạch,
Trú mã cánh tao đầu.
Dịch nghĩa
Đi vào núi xanh cỡ trăm dặm,Ven núi đứt quãng trông như chày với cối.Cung điện có nhiều tầng nhờ gió mà lồng lộng,Vòi vọi nơi miệng hố.Dựng nên thần để độ trì cho cột xà,Đục vỡ ra để mở cửa sổ.Ở phía đông của cung, cỏ linh chi mọc,Phía tây thì có sao trời soi.Rung rinh cây thông cao nghiêng ngả,Chót vót đá lạ lăn.Vượn rầu kêu một tiếng,Đủ làm cho nước mắt khách lã chã.Hoang phế thay là tài sản của vua nhà Tuỳ,Tạo ra cái cung này nay trông tàn tệ.Nếu mà nước Tuỳ không mất,Thì làm gì có nhà Đường lớn mạnh.Tuy không có gì mới tăng thêm cho cung điện này,Thế mà cũng cứ đặt quan ở trong cung coi giữ.Đi tuần thì chẳng ra khỏi cái ngòi ngọc,Khảo sát thì chỉ sau bức tường chạm trổ.Tôi tới vào đúng lúc gian nan,Cứ ngắm nhìn mà than vãn mãi.Sao Thiên Vương đóng ở sao Thái Bạch,Dừng ngựa trông mà cứ gãi mái tóc.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论