全部城市 » 

Bài thơ: Diêm tỉnh - 鹽井 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:182
Tác giả(nhà thơ): 鹽井 • Giếng muối, Trung Quốc, Thịnh Đường

鹽井鹵中草木白,
青者官鹽煙。
官作既有程,
煮鹽煙在川。
汲井歲榾榾,
出車日連連。
自公鬥三百,
轉致斛六千。
君子慎止足,
小人苦喧闐。
我何良嘆嗟,
物理固自然。Diêm tỉnh


Lỗ trung thảo mộc bạch,
Thanh giả quan diêm yên.
Quan tác ký hữu trình,
Chử diêm yên tại xuyên,
Cấp tỉnh tuế cốt cốt.
Xuất xa nhật liên liên,
Tự công đẩu tam bách.
Chuyển trí hộc lục thiên,
Quân tử thận chỉ túc.
Tiểu nhân khổ huyên điền,
Ngã hà lương thán ta,
Vật lý cố tự nhiên.
Dịch nghĩa
Cỏ cây trên đất mặn có màu trắng èo uột,Chỗ có màu biếc là khói bốc lên từ nơi quan cho nấu muối.Quan đã quy định tiến trình,Là nấu nước muối bốc hơi ngay bên bờ sông.Quanh năm nước mặn từ giếng múc lên quần quật,Hàng ngày xe chở muối xuất xưởng liền liền.Giá quan ấn định mua tại chỗ là ba trăm một đấu,Con buôn chở tới chợ thành sáu ngàn một hộc.Quan tốt thận trọng dừng bước bóc lột,Vì dân đen kêu khổ đã ầm ĩ.Ta cũng chẳng biết ta thán thế nào cho phải,Vì việc đời có lẽ tự nhiên của nó vậy.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论