全部城市 » 

Bài thơ: Hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 3 - 喜達行在所其三 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:143
Tác giả(nhà thơ): 喜達行在所其三 • Mừng đến được nơi vua ở kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

喜達行在所其三死去憑誰報,
歸來始自憐。
猶瞻太白雪,
喜遇武功天。
影靜千官里,
心蘇七校前。
今朝漢社稷,
新數中興年。Hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 3


Tử khứ bằng thuỳ báo,
Quy lai thuỷ tự liên.
Do chiêm Thái Bạch tuyết,
Hỉ ngộ Vũ Công thiên.
Ảnh tĩnh thiên quan lý,
Tâm tô thất hiệu tiền.
Kim triêu hán xã tắc,
Tân số trung hưng niên.
Dịch nghĩa
Chết đi rồi thì lấy ai mà báo,Về tới nơi, mới đầu thấy tự thương mình.Vì nhìn thấy tuyết nơi núi Thái Bạch,Mừng được tới nơi Vũ thiên.Qua hình ảnh nơi triều đình ở Phụng Tường,Lòng hồ hởi vì có nhiều nhân tài qui tụ.Triều đại này, cơ đồ nhà Hán,Là năm trùng hưng để có vận hội mới.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论