全部城市 » 

Bài thơ: Ký Tán thượng nhân - 寄贊上人 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:172
Tác giả(nhà thơ): 寄贊上人 • Gửi Tán thượng nhân, Trung Quốc, Thịnh Đường

寄贊上人一昨陪錫杖,
卜鄰南山幽。
年侵腰腳衰,
未便陰崖秋。
重岡北面起,
竟日陽光留。
茅屋買兼土,
斯焉心所求。
近聞西枝西,
有穀杉黍稠。
亭午頗和暖,
石田又足收。
當期塞雨幹,
宿昔齒疾瘳。
裴回虎穴上,
面勢龍泓頭。
柴荊具茶茗,
徑路通林丘。
與子成二老,
來往亦風流。Ký Tán thượng nhân


Nhất tạc bồi tích trượng,
Bốc lân nam sơn u.
Niên xâm yêu cước suy,
Vị tiện âm nhai thu.
Trùng cương bắc diện khởi,
Cánh nhật dương quang lưu.
Mao ốc mại kiêm thổ,
Tư yên tâm sở cầu.
Cận văn Tây Chi tây,
Hữu cốc sam thử trù.
Đình ngọ phả hoà noãn,
Thạch điền hựu túc thu.
Đương kỳ tái vũ can,
Túc tích xỉ tật sưu.
Bồi hồi hổ huyệt thượng,
Diện thế long hoằng đầu.
Sài kinh cụ trà mính,
Kính lộ thông lâm khâu.
Dữ tử thành nhị lão,
Lai vãng diệc phong lưu.
Dịch nghĩa
Một tối kia theo cây gậy,Chọn làm hàng xóm ở vùng nam núi âm u này.Năm tháng làm cho lưng gối mỏi,Chưa quen với mùa thu nơi ven núi tối.Phía bắc có gò nối tiếp nhau nổi lên,Suốt buổi ánh mặt trời chiếu.Nhà cỏ mua luôn đất,Như thế đúng với yêu cầu của mình.Vừa nghe phía tây của Tây Chi,Có hang, cây sam, lúa nhiều.Giữa trưa mà còn mát,Ruộng núi lại được thu hoạch đủ.Trong lúc nơi biên giới mưa ít,Răng lại cứ thường đau.Tần ngần trên hang cọp,Mặt giáp đầu hố rồng.Cửa tre đủ trà lá,Đường mòn qua rừng gò.Với sư chúng ta là hai ông già,Đi lại là đủ sướng rồi!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论