全部城市 » 

Bài thơ: Hành thứ Chiêu Lăng - 行次昭陵 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:180
Tác giả(nhà thơ): 行次昭陵 • Đi qua Chiêu Lăng, Trung Quốc, Thịnh Đường

行次昭陵舊俗疲庸主,
群雄問獨夫。
讖歸龍鳳質,
威定虎狼都。
天屬尊堯典,
神功協禹謨。
風雲隨逸足,
日月享高衢。
文物多師古,
朝廷半老儒。
直詞寧戮辱,
賢路不崎嶇。
往者災猶降,
蒼生喘未蘇。
指麾安率土,
蕩滌撫洪爐。
壯士悲陵邑,
幽人拜鼎湖。
玉衣晨自舉,
石馬汗常趨。
松柏瞻靈殿,
塵沙立暗途。
寂寥開國日,
流恨滿山隅。Hành thứ Chiêu Lăng


Cựu tục bì dung chủ,
Quần hùng vấn độc phu.
Sấm quy long phượng chất,
Uy định hổ lang đô.
Thiên thuộc tôn Nghiêu điển,
Thần công hiệp Vũ mô.
Phong vân tuỳ dật túc,
Nhật nguyệt hưởng cao cù.
Văn vật đa sư cổ,
Triều đình bán lão nho.
Trực từ ninh lục nhục,
Hiền lộ bất khi khu.
Vãng giả tai do giáng,
Thương sinh suyễn vị tô.
Chỉ huy an suất thổ,
Đãng địch phủ hồng lô.
Tráng sĩ bi lăng ấp,
U nhân bái đỉnh hồ.
Ngọc y thần tự cử,
Thạch mã hãn thường xu.
Tùng bách chiêm linh điện,
Trần sa lập ám đồ.
Tịch liêu khai quốc nhật,
Lưu hận mãn sơn ngu.
Dịch nghĩa
Tục cũ chán ghét ông vua hèn kém,Các người có lòng đứng lên hỏi tội tên gian ác.Lời sấm truyền sẽ có người mang chất đế vương xuất hiện,Sức mạnh sẽ ổn định nước tàn bạo.Bà con nhà vua tuân theo truyền thống vua Nghiêu,Công lao trị nước tài tình xứng với đường lối do ông Vũ đề ra.Địa vị cao sang tiếp theo những chiến thắng chớp nhoáng,Ánh sáng soi rọi trên con đường lớn.Văn hoá phần lớn thoát thai tập tục xưa,Nơi triều đình mới chỉ có một nửa là người tài có kinh nghiệm.Lời nói thẳng sao lại lâm vào cảnh nhục vì bị trừng phạt,Con đường của người mong ra làm quan không thể gây cản trở.Tai hoạ có là căn cứ vào cái đã làm từ trước,Dân đen còn tấm tức mãi chưa thôi.Vung ngọn cờ mà giữ yên được đất nước,Gạn lọc để làm yên cái hoàn cảnh của con người.Kẻ đang ra sức giúp nước buồn thấy khu vực lăng vua,Kẻ không có chức vị gì cũng bái nơi vua mất.Mỗi buổi sáng áo ngọc hình như tự rung động,Ngựa đá vẫn thường toát mồ hôi.Đền thiêng thông bách đứng trông,Cát bụi tung mù đường.Ngày dựng nước nay mờ nhạt,Cái hận trải đầy nơi góc núi này.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论