全部城市 » 

Bài thơ: Không nang - 空囊 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:170
Tác giả(nhà thơ): 空囊 • Cái túi rỗng, Trung Quốc, Thịnh Đường

空囊翠柏苦猶食,
晨霞高可餐。
世人共鹵莽,
吾道屬艱難。
不爨井晨凍,
無衣床夜寒。
囊空恐羞澀,
留得一錢看。Không nang


Thuý bách khổ do thực,
Thần hà cao khả xan.
Thế nhân cộng lỗ mãng,
Ngô đạo thuộc gian nan.
Bất thoán tỉnh thần đống,
Vô y sàng dạ hàn.
Nang không khủng tu sáp,
Lưu đắc nhất tiền khan.
Dịch nghĩa
Trái cây bách đắng chát mà vẫn ăn,Ráng trên cao cũng ước ăn (như tiên).Mọi người đều thô lỗ,Nhà tôi gặp khó khăn.Không nấu ăn vì giếng buổi sáng đóng băng,Đêm ngủ không áo ấm nên giường lạnh lẽo.Túi rỗng xấu hổ vì trống trơn,Nên vẫn cố giữ lại một quan tiền để xem.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论