全部城市 » 

Bài thơ: Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm - 曲江陪鄭八丈南

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:125
Tác giả(nhà thơ): 曲江陪鄭八丈南史飲 • Trên sông Khúc tiếp rượu ông tám Trịnh nam sử, Trung Quốc, Thịnh Đường

曲江陪鄭八丈南史飲雀啄江頭黃柳花,
鵁鶄鸂鶒滿晴沙。
自知白發非春事,
且盡芳尊戀物華。
近侍即今難浪跡,
此身那得更無家。
丈人文力猶強健,
豈傍青門學種瓜。Khúc giang bồi Trịnh bát trượng nam sử ẩm


Tước trác giang đầu hoàng liễu hoa,
Giao tinh khê xích mãn tình sa.
Tự tri bạch phát phi xuân sự,
Thả tận phương tôn luyến vật hoa.
Cận thị tức kim nan lãng tích,
Thử thân na đắc cánh vô gia.
Trượng nhân văn lực do cường kiện,
Khởi bạng Thanh Môn học chủng qua.
Dịch nghĩa
Trên cành liễu nơi đầu sông chim sẻ rỉa hoa,Đàn le le đậu đầy nơi bến trong.Tự biết rằng đầu bạc rồi thì có gì mà vui,Nhưng kệ cứ đem chén vàng mà hân hoan cùng cảnh đẹp.Được chầu gần cho tới nay khó mà lông bông,Cái thân này sao mà lại lâm vào cảnh không nhà.Sức sáng tác của ông còn tráng kiện lắm,Sao lại về nơi cửa xanh để học trồng dưa được.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论