全部城市 » 

Bài thơ: Khốc Trường Tôn thị ngự - 哭長孫侍禦 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:136
Tác giả(nhà thơ): 哭長孫侍禦 • Khóc quan thị ngự Trường Tôn, Trung Quốc, Thịnh Đường

哭長孫侍禦道為諫書重,
名因賦頌雄。
禮闈曾擢桂,
憲府舊乘驄。
流水生涯盡,
浮雲世事空。
唯餘舊臺柏,
蕭瑟九原中。Khốc Trường Tôn thị ngự


Đạo vi gián thư trọng,
Danh nhân phú tụng hùng.
Lễ vi tằng trạc quế,
Hiến phủ cận thừa thông.
Lưu thuỷ sinh nhai tận,
Phù vân thế sự không.
Duy dư cựu đài bách,
Tiêu sắt cửu nguyên trung.
Dịch nghĩa
Quan hệ vua tôi khiến cho sớ khuyên can có trọng lượng,Tên tuổi người ta làm cho văn chương thêm hùng.Nơi khảo thí của bộ Lễ ông đã từng bẻ quế.Khi làm việc ở hiến phủ ông đã cưỡi ngựa thông.Cuộc sống thì chấm dứt nhưng nước kia cứ vẫn trôi,Việc đời vốn trống không như đám mây trôi.Chỉ còn lại cây thông bên cơ quan cũ,Người dưới chín suối thấy buồn thiu.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论