全部城市 » 

Bài thơ: Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:137
Tác giả(nhà thơ): 遣懷(愁眼看霜露) • Tiêu sầu (Mắt buồn sương móc đẫm), Trung Quốc, Thịnh Đường

遣懷(愁眼看霜露)愁眼看霜露,
寒城菊自花。
天風隨斷柳,
客淚墮清笳。
水淨樓陰直,
山昏塞日斜。
夜來歸鳥盡,
啼殺後棲鴉。Khiển hoài (Sầu nhãn khán sương lộ)


Sầu nhãn khán sương lộ,
Hàn thành cúc tự hoa.
Thiên phong tuỳ đoạn liễu,
Khách lệ đoạ thanh già.
Thuỷ tịnh lâu âm trực,
Sơn hôn tái nhật tà.
Dạ lai quy điểu tận,
Đề sát hậu thê nha.
Dịch nghĩa
Mắt buồn trông sương móc,Thành lạnh cúc nở hoa.Gió trời làm rơi gãy cành liễu,Người xa nhà ứa nước mắt khi nghe tiếng sáo trong.Nước im lìm bóng gác soi thẳng,Núi mờ, ngày nơi biên ải tàn.Đêm đến, chim về hết,Quạ đậu sau kêu toáng lên.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论