全部城市 » 

Bài thơ: Ngụ mục - 寓目 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:166
Tác giả(nhà thơ): 寓目 • Mắt nhìn, Trung Quốc, Thịnh Đường

寓目一縣蒲萄熟,
秋山苜蓿多。
關雲常帶雨,
塞水不成河。
羌女輕烽燧,
胡兒制駱駝。
自傷遲暮眼,
喪亂飽經過。Ngụ mục


Nhất huyện bồ đào thục,
Thu sơn mục túc đa.
Quan vân thường đới vũ,
Tái thuỷ bất thành hà.
Khương nữ khinh phong toại,
Hồ nhi chế lạc đà.
Tự thương trì mộ nhãn,
Táng loạn bão kinh qua.
Dịch nghĩa
Nho trong huyện chín đều,Trong núi mùa thu có nhiều rau dưa.Nơi biên thuỳ mây thường làm mưa,Nước thấm đất không chảy thành sông.Gái Khương coi thường lửa báo nguy,Trai Hồ dẫn dắt được lạc đà.Nhìn buổi chiều xuống từ từ tự thương mình,Đã trải qua quá nhiều loạn lạc.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论