全部城市 » 

Bài thơ: Lưu Hoa Môn - 留花門 (Đỗ Phủ - 杜甫)

发表于 2016-04-04 22:40 发布者:capnhat 评论:0 浏览:166
Tác giả(nhà thơ): 留花門 • Giữ Hoa Môn lại, Trung Quốc, Thịnh Đường

留花門北門天驕子,
飽肉氣勇決。
高秋馬肥健,
挾矢射漢月。
自古以為患,
詩人厭薄伐。
修德使其來,
羈縻固不絕。
胡為傾國至,
出入暗金闕。
中原有驅除,
隱忍用此物。
公主歌黃鵠,
君王指白日。
連雲屯左輔,
百里見積雪。
長戟鳥休飛,
哀笳曙幽咽。
田家最恐懼,
麥倒桑枝折。
沙苑臨清渭,
泉香草豐潔。
渡河不用船,
千騎常撇烈。
胡塵踰太行,
雜種抵京室。
花門既須留,
原野轉蕭瑟。Lưu Hoa Môn


Bắc môn thiên kiêu tử,
Bão nhục khí dũng quyết.
Cao thu mã phì kiện,
Hiệp thi xạ Hán nguyệt.
Tự cổ dĩ vi hoạn,
Thi nhân yếm bạc phạt.
Tu đức sử kỳ lai,
Ky my cố bất tuyệt.
Hồ vi khuynh quốc chí,
Xuất nhập ám kim khuyết.
Trung Nguyên hữu khu trừ,
Ẩn nhẫn dụng thử vật.
Công chúa ca hoàng hộc,
Quân vương chỉ bạch nhật.
Liên vân truân tả phụ,
Bách lý kiến tích tuyết.
Trường kích điểu hưu phi,
Ai già thự u yết.
Điền gia tối khủng cụ,
Mạch đảo tang chi chiết.
Sa Uyển lâm Thanh Vị,
Tuyền hương thảo phong khiết.
Độ hà bất dụng thuyền,
Thiên kỵ thường phiết liệt.
Hồ trần du Thái Hàng,
Tạp chủng để kinh thất.
Hoa Môn ký tu lưu,
Nguyên dã chuyển tiêu sắt.
Dịch nghĩa
Người Hoa Môn đứa con trời đánh đó,Là dân ăn thịt, tính tình ngược ngang.Trời thu cao, ngựa béo mạnh,Lắp tên bắn trăng nhà Hán.Từ xưa đến nay vẫn thường gây hại,Chuyện này đã từng được ghi chép trong thơ văn.Lấy đức mà đối đãi với họ,Thì đời đời sẽ giữ được mối giao hảo.Tại sao lại bỏ cái chí nghiêng nước,Để cho chúng ra vào nơi cửa vàng.Vùng trung nguyên vì có loạn An Lộc Sơn,Nên mới phải dùng đến người Hoa Môn.Một công chúa đã hát bài hoàng hộc,Vua đã từng chỉ mặt trời mà thề.Nơi quân Hồi Hột mây trời vần vũ bay,Tuyết đóng cả hàng ngàn dặm.Dáo dài ngăn cản cánh chim bay,Tiếng khèn nghe thật ai oán.Nông dân thấy thế rất sợ hãi,Lúa bung gốc, cành dâu gãy.Nơi Sa Uyển, rồi sông Thanh, Vị,Nơi cỏ thơm gió mát.Chúng qua sông không dùng đến thuyền bè,Lũ con trời ngang ngược như thế đó.Bọn giặc làm tung bụi cho đến cả dãy núi Thái Hàng,Giống quê mùa mà lên làm loạn thành thị.Đã giữ người Hoa Môn lại,Đồng bằng đến tan nát thôi.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论